کیاموتور در ایران و آمریکا و اروپا

کیا موتورز آمریکا:

کیا موتورز آمریکا قسمت خیلی مهم  فروش و بازﺍریابی و توزیع خودروهای  کمپانی  کیا موتورز، در ﺍیاﻻت متحده می

باشد .

این شعبه از کمپانی کیا، یک سری  کاملی ﺍز خط های  تولیدی خودروهای خود رﺍ، ﺍز راه شبکه‌ای از ۶۴۰ نمایندگی

فروش در ﺍیاﻻت متحده عرضه می گرداند .

در سال ۲۰۰۸ کیا موتورز آمریکا، رکورد فروشش  رﺍ برﺍی 14 امین  سال پی در پی ، در پیشرفت  سهم بازﺍر در ﺍیاﻻت

متحده از آن خود ساخت .

کیا موتورز ﺍروپا:

ﺍز سال ۱۹۹۵ الی  ۱۹۹۹ کمپانی  کیا اقدام  به تولید  فرمان سمت رﺍست، در کنار فرمان‌های سمت چپ، در سایت

تولیدی خود، در کارمان، ﺁلمان کرد .

ﺍز سال ۱۹۹۹ تا موقع  توقف نمودن  ﺁن در سال ۲۰۰۳ همه نسخه های کیا ﺍسپورتیج فروش رفته در ﺍروپا، در کارخانه کیا

موتورز ﺁلمان، ساخته می گشت .

در سال ۲۰۰۳ یک بار دیگر  خط تولید مدل ﺍسپورتیج، به کره جنوبی انتقال یافت .

کیا ارسال نمودن اتوموبیل  به ﺍروپا رﺍ ﺍز اول  سال ۱۹۹۱ با اتوموبیل  مینی کیا پرﺍید، شروع کرد .

شروع فروش ﺍین خودرو  در ﺍروپا با ﺍستقبال فراوانی مواجه گشت ، تا ﺍینکه درآخر  دهه ۱۹۹۰ میلادی، با کم

شدن مشتریان  این نسخه ، نهایتا  به ایست  کامل خط تولید نسخه  پراید، در ماه مه ۲۰۰۰ منجر شد .

اتوموبیل کیا ریو هم  مانند  پراید، از سال ۲۰۰۱، از خط تولید محصولات کیا موتورز بیرون رفت .

سال ۲۰۰۴ نظاره گر وارد شدن  کیا پیکانتو به‌عنوﺍن اتوموبیل شهری به ﺍروپا بود.

ﺍین اتوموبیل ثابت کرد  که کیا در حیطه  ﺍرﺍئه نمودن  خودرو  به خریدﺍرﺍن ﺍروپایی که به بودجه خود برﺍی خریدن

خودرو  توجه دﺍرند، موفق بوده ﺍست.

تا سال ۲۰۰۷ کیا سابقه شانزده سالهﺍی در باره  صادرﺍت خودرو به ﺍروپا دﺍشته ﺍست. در زمان وارد شدن  به بازﺍر ﺍروپا،

تنها یک نسخه به فروش رفته بود .

دﺍمنه نسخه های  قابل فروش در ﺍروپا رفته رفته  بیشتر گشت ، به صورتی  که الان  در هر یک ﺍز قسمت های  بازﺍر، به

جز  بازﺍر اتوموبیل های  لوکس و ﺍسپورت، به رقیبی جدی برﺍی کمپانی های دیگر مبدل گشته ﺍست.

کیا موتورز در ایران:

امروزه  اتوموبیل های کیا موتورز به وسیله کمپانی  اطلس خودرو به ایران می آید  و همچنین برخی  از خودروهای  کیا

موتورز مثل  کیا سراتو تولید داخلی آن هم هست که به وسیله  گروه خودروسازی سایپا صورت می پذیرد .

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید