برچسب: انتخاب

از بین خودروهای کیااسپورتیج و هیوندا توسان کدام را برگزینیم؟

در واقع دو خودروی کیا اسپورتیج و هیوندای توسان را باید برادر همدیگر بدانیم چراکه این دو خودرو به غیر از موضوع طراحی و ظاهرشان از همه جهت به یکدیگر شباهت دارند .
به دلیل همین شباهت بیش از حد این دو خودرو نسبت به هم انتخاب یکی از بین این دو خودرو کار سخت و مشکلی می باشد .
اما در کل با وجود موارد اختلافی بسیار کم بین این دو خودرو است اگر مجبور باشیم یکی را برگزینم خودروی کیا اسپورتیج گزینه معقول تری می باشد .