برچسب: چرخ ماشین همان بلبرینگ

تشریح نحوه عملکرد بلبرینگ خودروها

بر اساس قانونی که در روی کره زمین وجود دارد یعنی قانون اصطکاک کشیدن اجسام بر روی یکدیگر و به حرکت درآوردنشان کار مشکل است به همین جهت هم می باشد که برای راحتی کار به جای آنکه اجسام را بکشانیم آن ها را بر روی هم غلت می دهیم .
این کار در خصوص چرخ های ماشین ها هم انجام شده است به همین دلیل هم می باشد که خیلی راحت حرکت می کنند .
چرخ های ماشین ها بلبرینگ های بزرگی هستند .